Onze school

Lowys Porquinstichting

Katholieke Daltonbasisschool de Welle is een van de 31 scholen welke onder de Lowys Porquinstichting valt.

Het College van Bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. De directie is de schakel tussen de school en het College van Bestuur.
Binnen de stichting verzorgen wij onderwijs en kinderopvang (LPSKOM).
De stichting staat voor:
- de vertrouwde omgeving
- ruimte voor ontwikkeling
- goed voorbereid voor de toekomst

Medewerkers

Cynthia Rombouts
directeur

Kitty Willemse
groep 7/8

Helma Douw
groep 7/8

Siebe van Broekhoven
groep 5/6, ICT-er

Saskia Hermus
groep 3/4, Daltoncoördinator

Sander van Kaam

groep 3/4, IB-er

Trijntje van Galen-Last
groep 1/2

Willeke van Kempen
administratie

 

 
 
 

 

Partners

Dalton basisschool De Welle is onderdeel van Kindcentrum De Vuurtoren.

Binnen onze school hebben wij kinderdagopvang van 0-4 jaar, peuterspeelzaal 2-4 jaar, en voor- en naschoolse opvang (BSO). Tevens voor tussen de middag hebben wij tussenschoolse

opvang (TSO).

De kinderopvang, TSO en BSO vallen onder LPSKOM. De peuterspeelzaal valt onder peuterspeelzalenwerk Bergen op Zoom.

LPS KOM

 

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan De Welle is een medezeggenschapsraad verbonden.

Wij als MR hebben de volgende missie:

De MR staat voor betrokkenheid bij de Welle in de brede zin van het woord. De bijdrage van de MR bestaat uit het open in gesprek zijn met, het geven van adviezen aan de schoolleiding ten aanzien van verbetering van het onderwijsklimaat voor de leerlingen, verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers, het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school en kwaliteit van onderwijs in het algemeen.

Wij als MR hebben de volgende visie:

Een veilige, uitdagende en prettige leer-en werkomgeving voor kinderen en personeel waarbij sprake is van een open communicatie en respect voor elkaar. De MR is goed geïnformeerd en levert 'n bijdrage aan de beleidsonderwerpen.

In de MR zitten de volgende personen:
Vanuit de ouders: Edwin Key en Piet van Tilburg
Vanuit de leerkrachten: Trijntje van Galen-last en Helma Douw

Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit een aantal ouders en treedt op als adviesorgaan en klankbord voor de directeur. Het ouderpanel doet dit vooral op de gebieden identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs binnen de school. De directeur, Francis van Groenestijn, is voorzitter van het panel. Er is een rooster van aftreden.
Voor het komend schooljaar zitten de volgende ouders in het ouderpanel:
André Rombouts, Linda Schrauwen, Angelique Scheurwater

Leerlingenraad

Daltonbasisschool heeft een leerlingenraad. Hierin zitten kinderen van de groepen 5 t/m 8. Samen met de directeur van de school bespreken zij schoolse zaken, zoals wat zijn leuke, mooie nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek, de kernwaarden van ons dalton onderwijs etc. De leerlingenraad komt eens in de 6 weken bij elkaar onder schooltijd.